KISBÉRI PLÉBÁNIA

„A lelkekért való munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen,
teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.”

Boldog Apor Vimos Vértanú Püspök

LELKISÉG

DON BOSCO ÁLMA

A pápa legyőzve minden akadályt, a hajót a két oszlop közé vezeti, majd a hajó orrával lelógó egyik lánccal az egyik oszlopról lelógó horgonyhoz köti a hajót, amin ez áll: Hostia,a a hajótatról függő lánccal pedig a másik oszlop horgonyához erősíti a hajót, mely oszlopon a felirat: a Szeplőtelen Szűzanya.

Don Bosco 1862. május 30-án este mesélte el ezt az álmát. „Képzeljétek el – kezdte -, hogy velem vagytok a tengerparton, vagy inkább egy magányos szirten, és mást sem láttok magatok körül, mint végtelen tengert. Azon a végeláthatatlan vízfelszínen megszámlálhatatlan sokaságú harcra felsorakoztatott hajó látszik, és mindegyiknek az orrára nyíl formájú, hegyes vasszuronyt erősítettek.

A hajókra ágyúkat és mindenféle fegyvert zsúfoltak, továbbá puskákat, tűzszerszámokat és könyveket is. A hajóhad most a legnagyobb és legmagasabb hajó felé közeledik, megpróbálnak léket ütni rajta a szuronnyal, próbálják fölgyújtani és minden módon a vesztét akarják.

Azt a pompás, lenyűgözően fölszerelt hajót sok kis hajócska kíséri, amelyek tőle kapnak utasításokat, s már teljesítik is a parancsot, hogy megvédjék magukat az ellenséges flottával szemben. Ám a szél ellenük dolgozik, és úgy tűnik, hogy a háborgó tenger az ellenségnek kedvez.

A tenger végtelen víztükrén, a habokból két erős, hatalmas méretű, két egymáshoz közeli oszlop emelkedik ki.

Az egyiken a Szeplőtelen Szűz szoba áll, lábánál széles tábla függ ezzel a felirattal: Auxilium Christianorum (Keresztények Segítsége): a másikon, amely sokkal hatalmasabb és magasabb, az oszlop méreteivel arányos OSTYA van, és alatta egy tábla ezekkel a szavakkal: Salus credentium (a hívek üdvössége).

A nagy hajó kapitánya, aki maga a római Pápa, látva az ellenség dühét és híveinek szorult helyzetét, magához hívatja a kísérő hajók kormányosait, hogy kidolgozzák a védelmi stratégiát. Az összes kormányos fölszáll a vezérhajóra és a Pápa köré gyűlnek. Ülést tartanak, de mivel a vihar mind jobban tombol, vissza kell térniük saját hajóikra.

A Pápa a kormánykeréknél áll, és minden erejével azon küzd, hogy a két oszlop közé irányítsa a hajót, melyeknek csúcsáról láncokhoz rögzítve körös-körül számos horgony és hatalmas horog lóg le a mélybe.

Az ellenséges hajók megpróbálják megrohanni és elsüllyeszteni a Pápa hajóját: egyesek mindenféle írásokat, könyveket, gyújtóanyagokat dobálnak a fedélzetre: mások ágyúkkal, puskákkal, és a lékelő szuronnyal támadnak.

A csata egyre vadabbá válik, de a támadók fáradsága hiábavalónak bizonyul: a nagy hajó határozottan és biztosan halad előre. Olykor egy-egy rettenetes ütés széles és mély repedést nyit az oldalán, de a két oszlopból áradó lágy fuvallat hatására a lélek és a lyukak azonnal eltömődnek.

Időközben a támadók ágyúi felrobbannak, minden más fegyver és puska elromlik, sok hajó szétzúzódik, és elsüllyed a tengerben. Erre az őrjöngő ellenség közelharcba kezd: puszta kézzel, ököllel és káromlásokkal támadnak.

Ekkor a Pápa halálos sebet kap, és a földre rogy. Rögtön a segítségére sietnek, de másodjára is elesik, és meghal. Az ellenség tábora diadalittas kiáltásoktól visszhangzik, hajóikról elmondhatatlan diadalordítás hallatszik.

De amint életét veszti a Pápa, egy másik lép a helyébe. Az összehívott kormányosok olyan gyorsan választják meg, hogy az egyházfő halálának hírével együtt érkezik az ellentáborba utója megválasztásának híre. Az ellenfelek kezdik elveszíteni a bátorságukat.

Az új Pápa minden akadályt legyőzve, a két oszlop közé irányítja a hajót, majd egy lánccal, amely a hajóorról lóg le, az Ostyát tartó oszlop horgonyához erősíti a hajót, míg a másik, a farról aláhulló lánccal a szemben álló, Szeplőtelen Szűz Máriát tartó oszlop horgonyához rögzíti. Ekkor nagy zűrzavar kerekedik: az összes ellenséges hajó megfutamodik, egymás után szétszóródnak, összeütköznek, szétzúzódnak. Néhány elsüllyed és megpróbálja elsüllyeszteni a többieket is, miközben azok a hajók, amelyek hősiesen harcoltak a Pápa oldalán, szintén a két oszlophoz kötözik magukat. A tengeren most béke honol.”

„Csak két eszközünk van, hogy megmeneküljünk a hatalmas zűrzavarban: a Szentséges Szűz iránti odaadás, és a gyakori Szentáldozás.”

Ekkor Don Bosco megkérdezte Don Ruát:

  • Mit jelenthet ez az álom?
  • Don Rua így válaszolt:

Nekem úgy tűnik, hogy a Pápa hajója az Egyház, a hajók az emberek, a tenger a világ. A nagy hajó védelmezői a hívek, akik hűek az Egyházhoz: a többiek az Egyház ellenségei, akik minden eszközzel harcolnak ellene. A menekülést biztosító két oszlop pedig a Boldogságos Szűz Mária és a Legszentebb Oltáriszentség tiszteletét jelentheti.

 

  • Jól mondtad – felelte Don Bosco – csak egy kifejezést kell helyesbítenem. Az ellenséges hajók az Egyház üldözőt jelentik. Ami eddig történt semmi ahhoz képest, aminek még ezután kell megtörténnie. Csak két eszközünk van, hogy megmeneküljünk a hatalmas zűrzavarban: a Szentséges Szűz iránti odaadás és a gyakori Szentáldozás.

Isten szolgája Schuster, milánói érsek olyan nagy jelentőséget tulajdonított ennek a látomásnak, hogy 1953-ban, amikor pápai legátusként Torinóban volt az Országos Eucharisztikus Kongresszuson, szeptember 13-án este, az ünnepélyes záró szentmisén, a zsúfolásig megtelt Piazza Vittorión homíliájának fontos részét képezte ez az álom.

Többek között ezt mondta: „Ebben az ünnepélyes órában, Don Bosco Torinójában egy prófétai látomás jut eszembe, amelyet a Segítő Szűz Mária templom alapítója 1862 májusában mesélt övéinek. Mintha látta volna, hogy Egyház flottáját itt-ott egy szörnyű vihar hullámai fenyegetik, olyannyira, hogy egy bizonyos pillanatban a főhajó legfőbb parancsnoka – IX. Piusz – tanácskozásra hívta a kisebb hajók kapitányait. Sajnos az egyre fenyegetőbb vihar a Vatikáni Zsinatot félbeszakította (meg kell jegyezni, hogy Don Bosco nyolc évvel a bekövetkezésük előtt jelentette be ezeket az eseményeket). Ezeknek az éveknek a hullámvölgyei alatt kétszer ugyanazok a legfelsőbb vezetők estek áldozatul a megpróbáltatásoknak. Amikor a harmadik történt, a tomboló óceán közepén két oszlop kezdett kirajzolódni, amelynek tetején az Eucharisztia és a Szeplőtelen Szűz szimbólumai diadalmaskodtak.

E jelenéskor az új Pápa – Boldog X. Piusz – felbátorodott, és egy erős lánccal Péter hajóját e két szilárd oszlophoz kapcsolta, horgonyt vetve a tengerbe. Ezután a kisebb hajók erőlködve evezni kezdtek, hogy a pápai hajó köré gyűljenek, és így megmenekültek a hajótöréstől. A történelem megerősítette a látnok jóslatát X. Piusz pápaságának kezdete – a címerében lévő horgonnyal – pontosan egybeesett a Mária Szeplőtelen Fogantatása dogmatikus kihirdetésének ötvenedik jubileumi évével, és az egész katolikus világ ünnepelt. Mindannyian, akik ott voltunk, emlékszünk 1904. december 8-ára, amikor a pápa a Szent Péter Bazilikában drágakövekkel kirakott koronával vette körül a Szeplőtelen Mária homlokát, és ezzel az egész családot, amelyet a megfeszített Jézus az Édesanyjára bízott.

Az ártatlan és gyöngélkedő gyermekek eucharisztikus asztalhoz vezetése is része lett a nagylelkű pápa programjának, aki az egész világot Krisztusban akarta helyreállítani. Így történt, hogy amíg X. Piuszt élt, nem volt háború, és megérdemelte az Eucharisztia békés pápája címet. Azóta a nemzetközi viszonyok nem igazán javultak, így a háromnegyed évszázad tapasztalata megerősíti, hogy a Halászhajó a viharos tengeren csak akkor remélhet üdvösséget, ha az Eucharisztia és Mária, a Keresztények Segítsége két oszlopába kapaszkodik, melyek Don Bosco álmában megjelentek.”

 

(az 1953. szeptember 13-i L’Italia vímű lapból)

ISTENI IRGALMASSÁG KILENCED

Az Isteni Irgalmasság vasárnapjával és az arra való előkészülettel kapcsolatban bevezetésként Katona István püspök írásából idézünk, amely az Új Ember című katolikus hetilap 2005. március 27-i számában jelent meg.

Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon a szokásos feltételek mellett.

Az ünneppel kapcsolatban érdemes idézni Jézus szavait, melyeket Szent Fausztina nővér naplójában olvasunk. „Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet (az Irgalmas Jézus képét) húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe!” (Napló 49.) „…Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére.” (Napló 699.)

Szerte a világon milliók készülnek kilenceddel az irgalmasság ünnepére. A kilenced nagypénteken kezdődik. Ez a nap – húsvét ünnepével együtt – Isten irgalmas szeretetének csúcspontja.

A kilenced imái megtalálhatók Szent Fausztina naplójában (1209-1229).

Amikor II. János Pál pápa Krakkóban felszentelte az Irgalmasság bazilikáját, beszédében ismételte ezt a fohászt: „Jézusom, bízom benned!” Tegyük ezt mi is mindannyian.

Az Isteni Irgalmasság kilenced

(Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig)

Szt. Fausztina naplójából: „Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért. – ,,Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.”

Jézusom, bízom Benned!

Kilenced az Isteni Irgalmassághoz

Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.

,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.”

Azt válaszoltam: ,,Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.” – Jézus azt mondta, hogy mindennap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem.

Első nap

,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”

1211 Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, (58) mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.

Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,

A bűnös ember egyetlen mentsvára,

Te az irgalom és könyörület tengere vagy,

Ki alázattal kér, megsegíted azt.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.

Második nap

,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

1213 Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

Az isteni szeretet forrása

A tiszta szívekben lel lakásra,

Kik az irgalom tengerében megfürödtek,

S mint fénylő csillagok tündökölnek.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel (59) szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.

Harmadik nap

,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

1215 Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,

Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.

Mindenkire könyörülő szemmel nézel,

Mindenkit szereteteddel érsz el.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.

Negyedik nap

1216 ,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

1217 Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

Szereteted fényessége

Gyújtson világot a lelkek éjébe!

Add, hogy Téged ők is megismerjenek,

És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.

Ötödik nap

,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak[333] sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

(61)

Kik egységed köntösét szétszaggatták,

Szíved számukra is irgalom-forrás.

Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,

Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

1219 Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.

Hatodik nap

,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

1221 (62) Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek

Már itt a földön a mennyországgal élhet.

S alázatos szívének illata

Magát a Teremtőt is megragadja.

1223 Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ôk hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.

Hetedik nap

1224 ,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.”

1225 (63) Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,

Isten különösképpen szereti.

Mindig közel van az élő víz forrásához,

Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat – végtelen irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.”

Nyolcadik nap

,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”

1227 Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.

A tisztítótűz szörnyű hőségéből

Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.

És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.

A szívedből folyt vér- és vízpatak.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

Kilencedik nap

,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! – E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

1229 Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

A tűz és a jég együtt meg nem lehet,

Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.

Ó, Uram, irgalmad még nagyobb

Nyomorúságot is megold.

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét…