KISBÉRI PLÉBÁNIA

„A lelkekért való munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen,
teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.”

Boldog Apor Vimos Vértanú Püspök

Szent György Római Katolikus Templom és Plébánia

Ászár

„Isten, hazánkért térdelünk Elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be.
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed.

István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát,
Ó, ha csak ezt látnád!…”

Magyar szentek himnusza

TEMPLOMTÖRTÉNET

A XVIII. században Bakonysárkány a székesfehérvári dioecesisnek (egyházmegye) egyetlen parókiája, amely Komárom megyében fekszik. 1763-ból származó feljegyzés szerint egy kápolna állt a sárkányi hívek rendelkezésére, melyhez egy kis fatorony és harangláb (campanile) tartozott. A veszprémi püspök 1771-ben engedélyt adott a templom építésére, mely 1774-ben készült el. A templomot Szent István király tiszteletére emelték, megáldását Dravecz József veszprémi vicarius caprit kanonok végezte 1775-ben. Az egyházmegyét Mária Terézia alapította IV. Pius pápa jóváhagyásával 1777. február 17-én. Az első káplán Orthner Porpyrius. 1789-től vezeti a káplán a keresztelési, halotti és házassági anyakönyveket. Ebben az esztendőben emelték a káplán házát, amelynek a felépítésére a község felajánlott 40 szekeres és 70 gyalogos napszámot. A falu gyorsan nőtt. A benépesülés miatt 30 év után, új templomot kellett építeni. Az új templom építésének lelke P. Farkas Mór helyi káplán, móri kapucinus volt. A régi templom helyére az újat 1804-ben kezdték építeni. A káplánságot 1806-ban plébánia rangjára emelték, tekintettel a lakosság létszámának évről évre való gyarapodására. Az új templom megáldását 1807-ben Neiszer József székesfehérvári esperes végezte. A templom későbarokk stílusban készült. A XIX. században számos restauráció történt a templomban, többek között a tető felújítása, a harangállvány helyrehozatala, a torony lépcsőjének javítása, a kórus ablakainak cseréje és új templomkapu került a régi helyére. A felújítási munkálatok elhúzódtak, valójában a boltozat 1869. évi megszilárdításával fejeződnek be. A XX. században sem lanyhult a restaurációs kedv. A főkapu, a sekrestyeajtó és a templom belső festése képezi a legfontosabb teendőket. 1951-1952-ben végzett munkák során színes ablaküvegekkel ékesítik a templombelsőt, Palka József üvegfestő művével. 1952. IV. 16-án megkezdődött a templom belső díszítése, az Árpád-házi szentekről készített freskókat Jeges Ernő festőművész készítette. A munkálatok 1954-ben fejeződtek be. A templomra továbbra is vigyáz a falu és folyamatosan történnek felújítások. Isten segedelmével és a hívek imádságával őrizzük falunk legbecsesebb épületét.

 

PLÉBÁNIA TANÁCSADÓ TESTÜLET
RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT