HIRDETÉSEK

Advent

2021. december

 

 

6. HÉTFŐ – Szent Miklós püspök emléknapja

Bakonysárkány: 17:30-tól Szentgyónási lehetőség és Rózsafüzér

                           18:00-kor Szentmise lelkigyakorlatos prédikációval

 

7. KEDD – Szent Ambrus püspök és egyháztanító Emléknapja

Hánta: 6:00 - Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség és Szentségimádás

Kisbér: 13:00 – temetés felső temetőben

            13:45 – gyászmise (+ Bihari Béláné)

 

8. SZERDA – A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának Főünnepe

Kisbér: 6:00 – ünnepi Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség és Szentségimádás

Hivatali szünet

 

9. CSÜTÖRTÖK – köznap

Kisbér: 6:00 – Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség és Szentségimádás

Bakonysárkány: 11:30 – gyászmise

                          12:30 – temetés (+ Bialos Lászlóné)

 

10. PÉNTEK – köznap

Kisbér: 6:00 – Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség és Szentségimádás

          11:45 – gyászmise

          12:30 - temetés felső temetőben (+ Samu Józsefné)

 

11. SZOMBAT – köznap

Hánta: 17:30 – Rózsafüzér

            17:45 – Szentgyónási lehetőség

            18:00 – előesti Szentmise

 

12. VASÁRNAP – Advent III. Vasárnapja

Bakonysárkány: 7:30-tól Rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig, 8:00 – Szentmise

Csép: 8:00 – Szentségimádási óra

Kisbér: 9:25 – Rózsafüzér, 10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig

Ászár: 11:30 – Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség

Kisbér: 15:00 – Szentségimádási imaóra

________________________________________

 

• Kisbér: Advent 3. Vasárnapján van a Kisbéri Templom Szentségimádási napja. Jövő vasárnapi Szentmise végén kihelyezésre kerül az Oltáriszentség. 15:00-kor kezdődő imaóráig egyéni csendes Szentségimádásra van lehetőség. Ne hagyjuk őrizetlenül a Szentségi Jézust!

 

• Adventi időszak bűnbánat által lelkileg készít fel Jézus születésének ünneplésére. A Rorate-Szentmisék reggel 6-kor kezdődnek. Van lehetőség Szentgyónásra is!

 

• Ma megemlékezünk a jótékonykodó Szent Miklós püspökről is.

 

• Tartós élelmiszergyűjtést szervez a helyi Karitász csoport. A rászorulóknak szánt tartós élelmiszereket a sekrestyében lehet elhelyezni advent III. vasárnapjáig.

 

• Szentmise szándékokat az idei és a jövő évre a sekrestyében lehet előjegyeztetni.

 

• Naptárak, kalendárium, imafüzetek, Hozsanna és Katona István püspök atya Isteni Irgalmasság című könyve vásárolható a sekrestyében a Szentmiséket követően.

 

• Vegyünk részt a Karitász akciójában és gyújtsunk meg személyes csillagot a szegényekért, a szenvedőkért, a betegekért és minden rászorulóért. A gyertyáért felajánlott adományból a helyi Karitász csoport munkáját segíthetjük.

 

• Továbbra is imádsággal kísérjük a hitoktatást és a felújításokat!

 

• Püspöki rendelkezés szerint templomokban a Szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmak során a maszk használata kötelező. Az áldoztatás ismét csak kézbe történhet. A kézfogást a liturgiában mellőzzük. A bejáratnál helyezzenek ki fertőtlenítőszert. A perselyezés a hívek templomból való távozásakor történjen. Akik betegség tüneteit észlelik magukon, maradjanak távol a liturgikus eseményektől.  A betegekre, mint minden más betegség esetében, a vasárnapi Szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés érvényes. Kérjük az értünk vérrel Könnyezett Szűzanya és Szent József közbenjárását a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért!

 

• Engesztelő imaórát tartunk minden pénteken az esti Szentmise után a kisbéri templomban.

 

• Engesztelő imáinkkal, felajánlásainkkal kérjük a mindenható Istentől a bűnösök megtérését, a gonosz erők visszaszorulását és ezáltal a járvány megszűnését. Csak böjttel, imával, bűnbánattal és hittel sikerülhet!

 

• Jézus ígérete szerint 15 és 16 óra között, az irgalmasság órájában kérésünkkel mindent elnyerünk magunk és mások számára. Jézus nem tagad meg semmit azoktól, akik szenvedéseire hivatkozva kérnek Tőle valamit. Tehát minden nap imádkozzuk ebben az időben az irgalmasság rózsafüzérét és egyéni imát, kérve a járvány megszűnését!

 

• Imádkozzunk a vírusjárvány áldozataiért, a betegek gyógyulásáért, az egészségügyben dolgozókért és a járvány mielőbbi megszűnéséért, az emberek szívbeli megtéréséért!

 

• Jézus Szíve és Irgalmas Jézus tisztelete templomainkban is legyen jelen elsősorban lelkileg. Illetve gondolkodjunk a Jézus Szíve szobrok méltó állapotba való tételén. Mindezek mellett legyen jelen a Szűz Mária Szívének tisztelete is, mely állandó megtérésre figyelmeztet.

 

• Teljes búcsút (bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnökért járó, ideigtartó büntetés elengedésre kerül) engedélyeznek a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott. A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.

 

• Tökéletes bánat felindítása: Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs gyónásra lehetőség, a súlyos bűnöktől a tökéletes bánat fölindítása is megszabadít.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, abban munkálkodó szolgálatot teljesítő minden emberért és a betegek gyógyulásáért!

    Imádkozzunk, hogy ez a próbatétel hozzon minden ember, hívő és nemhívő számára őszinte megtérést, a segítő szeretetben és az egymás iránti felelősségben megerősödést. Az eddigieknél is jobban bízzunk a Győrben vérrel könnyezett Szűzanya pártfogásában és védelmező anyai szeretetében! Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi pedig még inkább térjünk meg Hozzá!

Szűz Mária, betegek gyógyítója! Szent József! Szent Mihály főangyal! Szent István és Szent László király! Boldog Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János vértanúk! Boldog Batthyány-Strattman László! Szent Peregrin! Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent Rókus! Szent Rozália! Borromeo Szent Károly! Gonzága Szent Alajos! Szent György! Páduai Szent Antal! Szent Corona! Könyörögjetek érettünk!

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)

 

 

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.